Πακέτα εργασίας

 

1. Προετοιμασία έρευνας: Βιβλιογραφική επισκόπηση και πιλοτική έρευνα [7 μήνες] 1.1. Βιβλιογραφική επισκόπηση: Επισκόπηση της ανθρωπολογικής και νομικής βιβλιογραφίας με αναφορά στην αναπαραγωγή, τη γονιμότητα, την ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα 1.2. Σύνταξη οδηγού για την ποιοτική έρευνα 1.3. Σύνταξη ερωτηματολογίου για τη ποσοτική έρευνα 2. Εθνογραφικές καταγραφές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις [27 μήνες] 2.1. Η ιστορία της υποβοηθούμενης αναπαργωγής στην Ελλάδα: Αρχειακή έρευνα/ Συνεντεύξεις με γιατρούς και ειδικούς 2.2. Νέες μορφές συγγένειας: Ποσοτική έρευνα σε κλινικές και ερευνητικά κέντρα / στατιστική ανάλυση/ ποιοτική έρευνα (ανοικτές συνεντεύξεις) / κοινωνιο-γλωσσολογική ανάλυση / νομική έρευνα 2.3. Θρησκεία, εθνότητα, αναπαραγωγή: Ποσοτική έρευνα σε κλινικές και ερευνητικά κέντρα / στατιστική ανάλυση/ ποιοτική έρευνα (ανοικτές συνεντεύξεις) / κοινωνιο-γλωσσολογική ανάλυση / νομική έρευνα 2.4.“Διαστρωματωμένη” αναπαραγωγή και ανθρώπινα δικαιώματα: Νομική έρευνα/ ποσοτική έρευνα/ ποιοτική έρευνα (ανοικτές συνεντεύξεις) 2.5. Τεχνολογία και ιατρικοποιημένη αναπαραγωγή: Συμμετοχική παρατήρηση/ ποσοτική έρευνα / ποιοτική έρευνα (ανοικτές συνεντεύξεις) / ανάλυση δικτύων 3. Συγκριτικές προσεγγίσεις σε ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρεις 3.1. Συγκρίσεις στο πεδίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες: Δημιουργία ερευνητικού δικτύου σε θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Κύπρος, Λίβανος 3.2. Διασυνοριακή αναπαραγωγή: Συμμετοχική παρατήρηση / ποσοτική έρευνα / ποιοτική έρευνα (ανοιχτές συνεντεύξεις) 3.3. Δίκτυα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο: Ανάλυση δικτύων 4. Διάχυση αποτελεσμάτων