Στόχοι έρευνας

 

Οι γενικοί στόχοι της έρευνας είναι:

 • να παράσχει μια ευρείας κλίμακας, πολυεστιακή εθνογραφία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα
 • να συμμετέχει στη συνεχιζόμενη συζήτηση για θέματα (υπο)γονιμότητας, δημογραφίας, οικογένειας και αναπαραγωής
 • να συνδέσει την αναπαραγωγή με ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και “αναπαραγωγικού δικαιώματος του πολίτη”
 • να εξετάσει τις συσχετίσεις ανάμεσα στις κοινωνικές πρακτικές, το νομικό πλαίσιο και τις γλωσσσολογικές επιτελέσεις
 • να συνδέσει θέματα διαστρωματωμένης αναπαραγωγής με την ηλικία, το φύλο, τη σεξουαλικότητας, τη θρησκεία, την εθνικότητα
 • να ασχοληθεί με το θέμα της δια-συνοριακής αναπαραγωγής
 • να προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης ανάμεσα σε Ευρωπαϊκές και μη Ευρωπαϊκές χώρες
 • να εντοπίσει κοινωνικά και τεχνολογικά δίκτυα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της έρευνας οργανώνονται γύρω από τέσσερεις ερευνητικούς άξονες:

I. Μετατοπίσεις στις έννοιες της συγγένειας, της σχέσης, της γονεϊκότητας και του εαυτού στα πλαίσια κοινωνικών και τεχνολογικών μετασχηματισμών και αντιλήψεων για φύση/πολιτισμό/τεχνολογία

 • αναγνώριση και καταγραφή αλλαγών στις συγγενειακές και οικογενειακές σχέσεις στην Ελλάδα
 • ανάλυση της επίδρασης των τεχνολογικών αλλαγών στις έννοιες και τις πρακτικές της συγγένειας και της γονεϊκότητας
 • σύγκριση των εννοιών και των πρακτικών που συνδέονται με τη “συγγένεια μετά τη τεχνολογία” σε άλλες χώρες

II. Πρακτικές της αναπαραγωγής με αναφορά στο φύλο, τη σεξουαλικότητα, την ηλικία, τη θρησκεία, την εθνότητα

 • περιγραφή διαφορών με όρους φύλου, σεξουαλικότητας, ηλικίας, θρησκείας, εθνότητας
 • ενασχόληση με θέματα διάκρισης και “διαστρωματωμένης αναπαραγωγής”
 • σύγκριση με έννοιες, πρακτικές και διακρίσεις σε άλλες χώρες

III. Πολιτικές της (υπο)γονιμότητας, “αναπαραγωγικής ιδιότητας του πολίτη” και διασυνοριακής αναπαραγωγής

 • καταγραφή των νόμων που αφορούν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
 • ενασχόληση με ζητήματα που αναφέρονται στη δια-συνοριακή αναπαραγωγή
 • σύγκριση με το νομικό πλαίσιο σε άλλες χώρες

IV. Αναπαραγωγικές τεχνολογίες και δίκτυα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο

 • περιγραφή της διακίνησης και μεταφοράς τεχνολογίας, εννοιών και ιδεών που σχετίζονται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
 • αναγνώριση και καταγραφή τοπικών αντιλήψεων που αφορούν παγκόσμιες τεχνολογίες με αναφορά στη συγγένεια, την οικογένεια και την αναπαραγωγή
 • αναγνώριση και καταγραφή των τοπικών και παγκόσμιων δικτύων (ιατρικά, κοινωνικά, ακαδημαϊκά)