Το ερευνητικό πεδίο

 

Χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μεθόδων –ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, συμμετοχική παρατήρηση, θεωρία δικτύου, και αρχειακή ανάλυση νομικών κειμένων- η διεπιστημονική αυτή έρευνα (ανθρωπολογική και νομική) εστιάζει σε τέσσερεις κύριους ερευνητικούς άξονες:

  1. διαφοροποιήσεις και μετασχηματισμοί στις έννοιες της συγγένειας, της συσχετικότητας, της γονεϊκότητας και του εαυτού στα πλαίσια κοινωνικών/τεχνολογικών μετασχηματισμών και αντιλήψεων γύρω από τη σχέση φύση/πολιτισμός/τεχνολογία
  2. αναπαραγωγικές πρακτικές με αναφορά στο φύλο, τη σεξουαλικότητα, την ηλικία, τη θρησκεία, την εθνικότητα
  3. πολιτικές της (υπο)γονιμότητας, η «αναπαραγωγική» ιδιότητα του πολίτη και διασυνοριακές αναπαραγωγικές πολιτικές ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη
  4. αναπαραγωγικές τεχνολογίες και δίκτυα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Πέρα από το διεπιστημονικό της χαρακτήρα η έρευνα ενδιαφέρεται για μια συγκριτική προσέγγιση ανάμεσα σε γειτονικές χώρες οι οποίες διαφέρουν με αναφορά στη θρησκεία (χριστιανοί ορθόδοξοι, καθολικοί, μουσουλμάνοι), το νομικό πλαίσιο γύρω από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, και την αναπαραγωγική τεχνολογία. Στόχος της έρευνας είναι να προσφέρει ένα αναλυτικό πλαίσιο που θα κινείται πέρα από διαζευκτικές αποτιμήσεις που προσεγγίζουν τις πολιτικές της αναπαραγωγής είτε με αναφορά σε έναν επιτρεπτικό λόγο βασισμένο στις έννοιες της αναπαραγωγικής αυτονομίας και το δικαίωμα στην επιλογή, είτε με αναφορά σε έναν περιοριστικό λόγο που δίνει έμφαση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ηθική της πλειοψηφίας. Η προσέγγιση αυτή προυποθέτει μια επανεξέταση των συγκεκριμένων πολιτισμικών πλαισίων όπου εμφανίζονται οι λόγοι περί αναπαραγωγής, ειδικά με αναφορά στις τοπικές-παγκόσμιες ανταλλαγές και τα κοινωνικο-τεχνολογικά δίκτυα.

Δείτε τις σχετικές σελίδες:

Στόχοι έρευνας Ερωτήματα έρευνας