Βιβλιογραφικές αναφορές

 

AΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ BIBΛIOΓPAΦIA

Ελληνόγλωσση

 • Αθανασίου, Αθηνά. 2007. «Η πειθαρχία της συνέχειας: χρόνος, σώμα και βιοπολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα». Στο Ζωή στο όριο. Δοκίμια για το σώμα, το φύλο και τη βιοπολιτική 79-96. Αθήνα: Εκκρεμές
 • Αμπατζόγλου, Γρηγόρης κ.ά. 2006 (επιμ.). Προσεγγίσεις της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press
 • Καντσά, Βενετία. 2006. «Οικογενειακές υποθέσεις. Μητρότητα και ομόφυλες ερωτικές σχέσεις». Στο Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Περιπέτειες της ετερότητας. Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα, 355-381. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • Καντσά, Βενετία (επιμ.). 2013 Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • Καντσά, Βενετία. 2013 «Αργά, νωρίς, ποτέ. Χρόνος και συγγένεια». Στο Β. Καντσά (επιμ.) Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία, 315-326. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • Λιγνού, Άννα. 2010. «Το δώρο της ζωής: Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ωάρια και ανταλλαγή στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία». Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης, ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις». Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Μπρούσκου, Αίγλη. 2002. «Η διακίνηση παιδιών στην ελληνική κοινωνία: Ανθρωπολογική προσέγγιση». Στο Γ. Αμπατζόγλου (επιμ.), Αλλάζοντας χέρια. Διεπιστημονική προσέγγιση της διακίνησης και τοποθέτησης των παιδιών, 115-149. Θεσσαλονίκη: University Studio Press
 • Παπαληγούρα, Ζαίρα. 2013. Νέες διαδρομές μητρότητας. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αθήνα: Παπαζήση
 • Πορίκη, Ναταλία. 2007. «“Δεν ξέρω… Εμένα ό,τι μου πει ο γιατρός θα κάνω…”. Βιοϊατρική και βιοεξουσία: πολιτισμικές αντιλήψεις για τον υπέρηχο, στα πλαίσια ενός δημόσιου νοσοκομείου». Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης, ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Στέκα, Χρυσούλα, Αγγέλα-Δανάη Καλογρίδη. 1994. «Νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής: Η επιστήμη στην υπηρεσία των γυναικών, ή οι γυναίκες στην υπηρεσία της επιστήμης;». Στο Δίνη. Φεμινιστικό περιοδικό 7: 154-161
 • Stolcke, Verena. 1994. «Νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής. Η παλιά αναζήτηση της πατρότητας». Δίνη. Φεμινιστικό Περιοδικό 7: 162-172
 • Τουντασάκη, Ειρήνη. 2013. «’Βιολογική’, ‘γενετική’ και ‘κοινωνικοσυναισθηματική’ μητέρα: Εννοιολογήσεις της μητρότητας και της οικογενειακότητας στον κοινοβουλευτικό λόγο αναφορικά με την Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή». Στο Β. Καντσά (επιμ.) Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία, 119-146. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • Τσουκαλά, Oυρανία. 2007. «Από το “αίμα” στην “επιθυμία”: εννοιολογήσεις της συγγένειας στο σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για τις Νέες Τεχνολογίες Αναπαραγωγής». Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης, ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τσουκαλά, Ουρανία. 2013. «Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της μητρότητας στα νομικά πλάσματα. Η περίπτωση της παρένθετης μητρότητας». Στο Β. Καντσά (επιμ.) Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία, 147-170. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • Χαλκιά, Αλεξάνδρα. 2007. Το άδειο λίκνο της δημοκρατίας: Σεξ, έκτρωση και εθνικισμός στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • Χαλκιά, Αλεξάνδρα. 2011 Έμφυλες βιαιότητες: Εξουσία, λόγος, υποκειμενικότητες. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • Χατζούλη, Αίγλη. 2012. Θαλασσαιμικές ζωές. Βιολογική διαφορά, κανονικότητα, βιοκοινωνικότητα. Μια ανθρωπολογική προσέγγιση. Αθήνα: Πατάκης

Αγγλόγλωσση

 • Almeling, Rene. 2007. “Selling Genes, Selling Gender: Egg Agencies, Sperm Banks, and the Medical Market in Genetic Material.” American Sociological Review 72(3): 319–340.
 • Apostolopoulou, Sophia. 1994. “Population policy and low birth rate in Greece”. Planned Parenthood in Europe 23 (2):14
 • Arditti Rita, Klein Renate and Minden Shelley (eds). 1984. Test-Tube Women: What future for motherhood? London: Pandora Press
 • Arnold, Marlene S. 1985. “Childbirth Among Rural Greek Women in Crete: Use of popular, folk and cosmopolitan medical systems”. PhD dissertation, University of Pennsylvania, Philadelphia
 • Arendell, T. 2000. «Conceiving and investigating motherhood: The decade’s scholarship». Journal of Marriage and the Family 62: 1192-1207
 • Athanasiou, Athena. 2006. “Bloodlines: Performing the Body of the ‘Demos’, Reckoning the Time of the ‘Ethnos’”. Journal of Modern Greek Studies 24: 229-256
 • Bamford, S., J. Leach (eds.). 2009. Kinship and Beyond. The Genealogical Model Reconsidered. New York – Oxfrod: Berghahn
 • Barlow, K., B. Chapin (ed.). 2010. Special Issue Mothering as Everyday Practice. Ethos 38(4)
 • Becker, Gay. 2000. The Elusive Embryo: How women and men approach new reproductive technologies. Berkley: University of California Press.
 • Bergmann, Sven. 2011. “Fertility Tourism: Circumventive Routes That Enable Access to Reproductive Technologies and Substances.” Signs 36(2): 280–289
 • Bergmann, Sven 2011. “Reproductive agency and projects: Germans searching for egg donation in Spain and the Czech Republic.” Reproductive BioMedicine Online 23(5): 600–608
 • Bestard, Joan. 2004. “Kinship and the new genetics. The changing meaning of biogenetic substance.” Social Anthropology 12(3): 253–263
 • Bestard, Joan. 2009. “Knowing and relating: Kinship, assisted reproductive technologies and the new genetics. In Edwards, Jeanette and Carles Salazar (eds.) European Kinship in the Age of Biotechnology, 19-28. New York and Oxford: Berghahn
 • Birenbaum-Carmeli, Daphna, Marcia Inhorn (eds.). 2009. Assisted Reproduction, Testing Genes. New York – Oxford: Berghahn
 • Bonaccorso, Monica. 2009. Conceiving Kinship. Assisted Conception, Procreation and Family in Southern Europe. New York – Oxford: Berghahn
 • Canell, Fenella. 1990. «Concepts of parenthood: the Warnock Report, the Gillick debate and modern myths». American Ethnologist 17(4): 667-686
 • Carsten, Janet (επιμ.). 2000. Cultures of Relatedness. New Approaches to the Study of Kinship. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Carsten, Janet. 2004. After Kinship. Cambridge: Cambridge University Press
 • Clarke, Morgan. 2009. Islam and New Kinship: Reproductive Technology and the Shariah in Lebanon. New York and Oxford: Berghahn
 • Collins, John, and Jocelynn Cook. 2010. “Cross-border reproductive care: now and into the future.” Fertility and Sterility 94(1): 25–26
 • Corea Gena. 1986. The Mother Machines: Reproductive technologies from artificial insemination to artificial wombs. Harper and Row, New York
 • DiQuinzio, Patrice. 1999. The Impossibility of Motherhood: Feminism, Individualism, and the Problem of Mothering. Νew York: Routledge
 • Edwards, Jeanette. 2000. Born and bred : idioms of kinship and new reproductive technologies in England. Oxford – New York: Oxford University Press
 • Edwards, Jeanette. 2004. “Incorporating Incest: Gamete, Body and Relation in Assisted Conception.” Journal of the Royal Anthropological Institute 10(4): 755–774
 • Edwards, Jeanette, Sarah Franklin, Eric Hirsch, Frances Price, Marilyn Strathern (eds.). 1993 (2nd edition). Technologies of Procreation. Kinship in the Age of Assisted Conception. London – New York: Routledge
 • Edwards, Jeanette and Carles Salazar (eds.). 2009. European Kinship in the Age of Biotechnology. New York and Oxford: Berghahn
 • Franklin Sarah. 1990. “Deconstructing ‘desperateness’: The social construction of infertility in popular representations of new reproductive technologies”. In Maureen McNeil, Ian Varcoe and Steven Yearly (eds) The New Reproductive Technologies. Macmillan, London
 • Franklin, Sarah 1991. “Fetal fascinations: New medical constructions of fetal personhood”. In Sarah Franklin, Celia Lury and Jackie Stacey (eds) Off-Centre: Feminism and Cultural Studies. London: Harper Collins.
 • Franklin, Sarah. 1993. “Postmodern procreation: representing reproductive practice”. Science as Culture 3(4): 522-561
 • Franklin, Sarah. 1995. “Postmodern procreation: a cultural account of assisted reproduction”. In F.D. Ginsburg, R. Rapp (eds.), Conceiving the New World Order, 323-345. Berkley: University of California Press
 • Franklin, Sarah. 1997. Embodied Progress: A cultural account of assisted conception. London – New York: Routledge
 • Franklin, Sarah, Helena Ragoné. 1998. Reproducing Reproduction. Kinship, Power and Technological Innovation. Philadelphia: University of Pennsylvania Press
 • Frankin, Sarah, Susan McKinnon (επιμ.). 2001. Relative Values. Reconfiguring Kinship Studies. Durham – London: Duke University Press
 • Georges, Eugenia. 1992. “Abortion policy and practice in Greece”. Social Science and Medicine 42(4): 509-516
 • Georges, Eugenia. 1996. “Fetal ultrasound imaging and the production of authoritative knowledge in Greece”. Medical Anthropology Quarterly 15(2): 157-175
 • Georges, Eugenia and Mitchell Lisa. 2000. “Baby talk: Rhetorical constructions of women and the fetus in Greek and Canadian pregnancy guidebooks”. In Mary Lay and Helen Longino (eds) Writing and Speaking the Body: Feminist and rhetorical studies of reproductive sciences and technologies, 184-206. University of Wisconsin Press, Madison
 • Georges, Eugenia. 2008. Bodies of Knowledge. The Medicalization of Reproduction in Greece. Nashville: Vanderbilt University Press
 • Georgiadis, Katerina. 2006. “Understanding Low Fertility in Athens and London: a Comparative Ethnographic Study”. Unpublished PhD Thesis, University College London, University of London
 • Ginsburg Faye, Rayna Rapp. 1991. “The politics of reproduction”. Annual Review of Anthropology 20: 311-43
 • Ginsburg Faye, Rayna Rapp (eds.). 1995. Conceiving the New World Order. The global politics of reproduction. Berkley: University of California Press
 • Greenhalgh, Susan (ed). 1995. Situating Fertility: Anthropology and demographic inquiry. Cambridge: Cambridge University Press
 • Greenhalgh, Susan. 1995. “Anthropology theorizes reproduction: Integrating practice, political economic, and feminist perspectives”. In Susan Greenhalgh (ed). Situating Fertility: Anthropology and demographic inquiry, 3-28. Cambridge: Cambridge University Press
 • Gürtin, Zeynup 2012 “Assisted reproduction in secular Turkey: Regulation, rhetoric and the role of religion”. In M. Inhorn and S. Tremayne. (eds.) Islam and Assisted Reproductive Technologies: Sunni and Shia Perspectives. New York: Berghahn
 • Gürtin, Zeynep, Susan Golombok, Kamal Ahuja, 2012 “Egg-share donors’ and recipients’ knowledge, motivations and concerns: clinical and policy implications”. Clinical Ethics 7: 183-191
 • Gürtin, Zeynep, 2013 “The ART of making babies: Turkish IVF patients’ experiences of childlesness, infertility and Tüp Bebek”. Unpublished PhD Thesis, Cambridge University, UK.
 • Halkias, Alexandra. 1998. “Give birth for Greece! Abortion and nation in letters to the editor of the mainstream Greek press”. Journal of Modern Greek Studies 16 (1): 111-38.
 • Ηalkias, Alexandra. 2004. The Empty Cradle of Democracy. Sex, Abortion and Nationalism in Modern Greece. Durham – London: Duke University Press
 • Haraway, Donna. 1997. “Fetus: The virtual speculum in the new world order”. In Modest_witness@second_millenium: FemaleMan _ meets_OncoMouse, 173-212. New York: Routledge
 • Hartouni, Valerie. 1991. “Containing women: Reproductive discourse in the 1980s”. In C Penley and A Ross (eds). TechnoCulture. Minneapolis: University of Minnesota Press
 • Hayden, Cori. 1995. “Gender, genetics, and generation: reformulating biology in lesbian kinship”. Cultural Anthropology 10(1): 41-63
 • Ηerzfeld, Michael. 2007. “Global kinship: anthropology and the politics of knowing”. Anthropology Quaterly 80(2): 313-323
 • Howell, Signe. 2003. “Kinning: creating life trajectories in adoptive families”. Journal of the Royal Anthropological Institute 9(3): 465-484
 • Ηοwell, Signe. 2006. The Kinning of Foreigners. Transnational Adoption in a Global Perspective. New York – Oxford: Berghahn
 • Howell, Signe. 2009. “Adoption of the unrelated child: some challenges to the anthropological study of kinship”. Annual Review of Anthropology 38: 149-166.
 • Ikemoto, Lisa Chiyemi. 2009. “Reproductive Tourism: Equality Concerns in the Global Market for Fertility Services.” Law & inequality. 27(2): 277–310
 • Inhorn, Marcia C. 1994. The Quest for Conception: Gender, infertility, and Egyptian medical traditions. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Inhorn, Marcia C. 1996. Infertility and Patriarchy: The cultural politics of gender and family life in Egypt. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Inhorn, Marcia C. 2000. “Missing motherhood: Infertility, technology, and poverty in Egyptian women’s lives”. In Helena Ragone and France Winddance Twine (eds) Ideologies and Technologies of Motherhood: Race, class, sexuality, nationalism, 139-168. New York: Routledge.
 • Inhorn, Marcia C. 2006. “Making muslim babies: IVF and gamete donation in sunni versus shi’a islam.” Culture, Medicine and Psychiatry 30(4): 427–450.
 • Inhorn, Marcia C. (ed.). 2007. Reproductive Disruptions. Gender, Technology, and Bipolitics in the New Millennium. New York – Oxford: Berghahn
 • Inhorn, Marcia C. 2008. “Islam, assisted reproductive technologies, and the Middle Eastern State.” Babylon: Norwegian Journal of the Middle East 6: 32-43
 • Inhorn, Marcia C. 2009. “Male genital cutting: masculinity, reproduction, and male infertility surgeries in Egypt and Lebanon.” In Marcia C Inhorn et al. (eds.) Reconceiving the second sex : men, masculinity, and reproduction, 253-278. New York: Berghahn Books.
 • Inhorn, Marcia C. 2010. “‘Assisted’ motherhood in global Dubai: reproductive tourists and their helpers.” In Wendy Chavkin and JaneMaree Maher (eds) The globalization of motherhood : deconstructions and reconstructions of biology and care, 180-203. New York, NY: Routledge
 • Inhorn, Marcia C. 2011. “Diasporic dreaming: return reproductive tourism to the Middle East.” Reproductive BioMedicine Online 23(5): 582–591
 • Inhorn, Marcia C. 2012. The New Arab Man: Emergent Masculinities, Technologies and Islam in the Middle East. Princeton: Princeton University Press
 • Inhorn, Marcia C., Daphna Birenbaum-Carmeli. 2008. “Assisted reproduction technologies and cultural change”. Annual Review of Anthropology 37: 177-196
 • Inhorn, Marcia C., Tine Tjørnhøj-Thomsen, Helene Goldberg, Maruska la Cour Mosegaard (eds.). 2009. Reconceiving the Second Sex. Men, Masculinity and Reproduction. New York – Oxford: Berghahn
 • Inhorn, Marcia C., Patrizio, Pasquale, and Gamal I. Serour. 2010. “Third-Party Reproductive Assistance around the Mediterranean: Comparing Sunni Egypt, Catholic Italy, and Multisectarian Lebanon”. Reproductive BioMedicine Online 21: 848-853
 • Inhorn, Marcia C, and Emily A. Wentzell. 2011. “Embodying emergent masculinities : men engaging with reproductive and sexual health technologies in the Middle East and Mexico.” American ethnologist 38(4): 801–815
 • Kahn, Susan. 2000. Reproducing Jews : a cultural account of assisted conception in Israel. Durham: Duke University Press.
 • Kahn, Susan. 2002. “Rabbis and reproduction: the uses of new reproductive technologies among ultraortodox Jews in Israel.” In Marcia C Inhorn and Frank Van Balen (eds.) Infertility around the globe : new thinking on childlessness, gender, and reproductive technologies, 283-297. Berkeley: University of California Press.
 • Kangas, Beth. 2010. “Traveling for Medical Care in a Global World.” Medical Anthropology 29(4): 344– 362.
 • Kantsa, Venetia. 2011. “‘Late’, ‘early’, ‘never’: Time, gender and technology in assisted reproduction”. In Michelle Moravec (ed.) Motherhood Online. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing
 • Kawash, Samira. 2011. “New directions in motherhood studies. Signs 36(4): 969-1003
 • Kaufman, Sharon, Lynn Morgan. 2005. “The anthropology of the beginnings and the ends of life. Annual Review of Anthropology 34: 317-341
 • Konrad, Monica. 2005. Nameless Relations. Anonymity, Melanesia, and Reproductive Gift Exchange between British Ova Donors and Recipients. New York – Oxford: Berghahn
 • Mamo, Laura. 2007. Queering Reproduction. Achieving Pregnancy in the Age of Technoscience. Durham: Duke University Press
 • Martin, Εmily. 1987. The Woman in the Body: A cultural analysis of reproduction. Boston: Beacon Press.
 • Moore, Henrietta. 1996. “Mothering and social responsibilities in a cross-cultural perspective”. In E. B. Silva (ed.) Good Enough Mothering? Feminist Perspectives on Lone Motherhood, 58-75. London – New York: Routledge
 • Layne, Linda. (ed.). 1999. Transformative Motherhood. On Giving and Getting in a Consumer Culture. New York: New York University Press
 • Lefkarites, Mary P. 1984. A Study of the Transition from a Social Model to a Medical Model of Childbirth on the Greek Island of Rhodes. University Microfilms International, Ann Arbor MI.
 • Lefkarites, Mary P. 1992. “The sociocultural implications of modernizing childbirth among Greek women on the island of Rhodes”. Medical Anthropology 13: 385-412
 • Levine, Nancy. 2008. “Alternative kinship, marriage and reproduction”. Annual Review of Anthropology 37: 375-389
 • Lewin, Ellen. 1993. Lesbians Mothers. Accounts of Gender in American Culture. Ithaca, New York: Cornell University Press.
 • Lewin, Ellen. 2009. Gay Fatherhood. Narratives of Family and Citizenship in America. Chicago – London: University of Chicago Press
 • Loizos, Peter and Evthymios Papataxiarchis (ed.). 1991. Contested Identities: Gender and Kinship in Modern Greece. Princeton: Princeton University Press
 • Loizos, Peter, Patrick Heady. 1999. “Introduction”. In Peter Loizos, Parick Heady (eds.), Conceiving Persons. Ethnographies of Procreation, Fertility and Growth, 1-17. London: The Athlone Press
 • Naziri, Despina. 1990. “Le recours repetitive a l’vertement en Grece: Comportement “marginal” ou etape du devejir-femme?”.  Sceinces Sociales et Sante 8(3):86-106
 • Naziri Despina. 1991. “The triviality of abortion in Greece”. Planned Parenthood in Europe 20(2): 12-14
 • Papaligoura, Zaira et al. 2004. “Cognitive development of 12 month old Greek infants conceived after ICSI and the effects of the method on their parents”. Human Reproduction 10
 • Papaligouria Zaira. 1992. “The Effects of In-Vitro Fertilization on Parent-Infant Communication”. Unpublished PhD Thesis. University of Edinburgh.
 • Paxson, Heather. 1997. “Demographics and diaspora, gender and genealogy: Anthropological notes on Greek population policy”. South European Society and Politics 2(2): 34-56.
 • Paxson, Heather. 2002. “Rationalizing sex: Family planning and the making of modern lovers in urban Greece”. American Ethnologist 29(2): 21-28
 • Paxson, Heather. 2003. “With or Against Nature? IVF, Gender, and Reproductive Agency in Athens, Greece”. Social Science & Medicine, Vol. 56: 1853-1866
 • Paxson, Heather. 2004. Making Modern Mothers: Ethics and Family Planning in Urban Greece. Berkeley: University of California Press
 • Paxson, Heather. 2006. “Reproduction as Spiritual Kin Work: Orthodoxy, IVF and the Moral Economy of Motherhood in Greece”. Culture, Medicine & Psychiatry 30(4): 481-505
 • Ragoné, Helena. 1994. Surrogate Motherhood: Conception in the Heart. Boulder, CO: Westview Press.
 • Ragoné, Helena. 1997. «Chasing the blood tie: surrogate mothers, adoptive mothers, and fathers». In L, Lamphere, H. Ragoné, P. Zavella (eds.), Situated Lives. Gender and Culture in Everyday Life, 110-129. New York – London: Routledge
 • Ragoné, Helena., France Widdance Τwine. 2010. Ideologies and Technologies of Motherhood. Race, Class, Sexuality, Nationalism. New York – London: Routledge
 • Rapp, Rayna. 1987. “Moral pioneers: women, men and fetuses on the frontier of reproductive technology”. Women and Health 13(1-2): 101-116
 • Rapp, Rayna. 1988. “The power of positive diagnosis: medical and maternal discourses on amniocentesis”. In K. Michaelson (ed.), Childbirth in America, 103-116. Massachusetts: Bergin and Garvey
 • Rapp, Rayna. 1990. “Constructing amniocentesis: maternal and medical discourses”. In F. Ginsburg, A. Lowenhaupt Tsing (eds.), Uncertain Terms: Negotiating gender in American culture. Boston: Beacon Press
 • Rapp, Rayna. 1991. “Moral pioneers. Women, men and fetuses on a frontier of reproductive technology”. In M. di Leonardo (ed.), Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era, 383-395. California: University of California Press
 • Rapp, Rayna. 1999. Testing Women, Testing the Fetus: The Social Impact of Amniocentesis in America. New York: Routledge
 • Ryan-Flood, Roisin. 2009. Lesbian Motherhood: Gender, Families and Sexual Citizenship. Basingstoke: Palgrave Macmillan
 • Sahlins, Marshall. 2011. “What kinship is” (part one). Journal of the Royal Anthropological Institute 17: 2-19
 • Sahlins, Marshall. 2011. “What kinship is” (part two). Journal of the Royal Anthropological Institute (part two) 17: 227-242.
 • Silva, Elizabeth Bortolaia. 1996. “The transformation of mothering”. In Ε.Β. Silva (ed.), Good Enough Mothering? Feminist Perspectives on Lone Motherhood, 1-36. London – New York: Routledge
 • Skilogianis, Joanna. 1997. “Negotiating fertility in urban Greece: Traditional methods and modern ideas”. Paper presented at the American Ethnological Society Meetings, Panel New Technologies, New Ethnographies: Cultural and Canonical Changes n the Study of Reproduction in Greece. Seattle 6-9 March
 • Skilogianis, Joanna. 2000. “Great Expectations and State Expectations: Fertility limitation among women in urban Greece”. PhD Dissertation, Case Western Reserve
 • Strathern, Marilyn. 1992. After Nature. English Kinship English Kinship in the Late Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press
 • Strathern, Marilyn. 1992. Reproducing the Future: Anthropology, kinship and the new reproductive technologies. Manchester: Manchester University Press
 • Strathern, Marilyn. 1995. “Displacing knowledge: technologies and the consequences for kinship”. In F.D. Ginsburg and R. Rapp (eds), Conceiving the New World Order, 346-363. Los Angeles – London: University of California Press
 • Strathern, Marilyn. 2005. Kinship, Law and the Unexpected. Relatives Are Always a Surprise. Cambridge: Cambridge University Press
 • Thompson, Charis. 2005. Making Parents. The Ontological Choreography of Reproductive Technologies. Cambridge Massachusetts: MIT Press
 • Thompson, Charis. 2006. “God is in the details: comparative perspectives on the intertwining of religion and assisted reproductive technologies.” Culture, Medicine and Psychiatry 30(4): 557–561
 • Zanini, Gulia. 2010. “ ‘My foreign baby is growing inside me’. The case of Italians seeking donated gametes outside national borders”. Paper presented at EASA Conference, Maynooth, Ireland
 • Zanini, Giulia. 2013. “Transnational Reproduction: Experiences of Italian Reproductive Travelers Receiving Donors Gametes and Embryos Abroad”. Unpublished PhD Thesis, European University Institute Florence, Italy.

ΝΟΜΙΚΗ BIBΛIOΓPAΦIA

Ελληνόγλωσση

 • Αγαλλοπούλου, Πηνελόπη / Κουτσουράδης, Αχιλλέας (επιμέλεια). 2004. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, Ν.3089/2002, Προπαρασκευαστικές εργασίες – Συζήτηση στη Βουλή, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα
 • Αγαλλοπούλου, Πηνελόπη. 1989. «Το δικαίωμα εκούσιας αναγνώρισης της πατρότητας», Νομικό Βήμα 37: 237-242.
 • Αγαλλοπούλου, Πηνελόπη. 1991. «Προσδιορισμός των φορέων της γονικής μέριμνας σε περίπτωση τεχνητής γονιμοποίησης». Στο ΝΟΜΟΣ, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Τόμος 3, 2ο μέρος, Χαριστήρια στον Ιωάννη Δεληγιάννη, 227-238, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Αγαλλοπούλου, Πηνελόπη. 2000. «Παρένθετη Mητρότητα (Mε αφορμή την Πολ. Πρωτ. Hρακλείου 31/5803/176/1999)», KριτE 1: 227-238
 • Αγαλλοπούλου, Πηνελόπη. 2002. «Παρένθετη Μητρότητα (Με αφορμή την Πολ. Πρωτ. Ηρακλείου 31/5803/176/1999), ΚριτΕ 2000/1, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2000, σ.227-238 και στο Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Αστικό Δίκαιο, Βιβλιοθήκη Κριτικής Επιθεώρησης 1: 21-33.
 • Αγαλλοπούλου, Πηνελόπη. 2003. «Χορήγηση δικαστικής άδειας για παρένθετη μητρότητα (Με αφορμή τις Μον. Πρωτ. Ηρακλείου 678/2003, Μον. Πρωτ. Αθηνών 4392/2003 και Μον. Πρωτ. Αθηνών 4733/2003)», ΚριτΕ 2: 235-251
 • Αγαλλοπούλου, Πηνελόπη. 2004. «Παρένθετη Μητρότητα», Digesta, 1-14
 • Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, Iσμήνη. 1986. «Νομικά προβλήματα από την τεχνητή γονιμοποίηση (Προβλήματα αστικού δικαίου)», ΝοΒ 34: 10-17
 • Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, Iσμήνη. 1993. H υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς (συμβολή στη διακρίβωση της αστικής ιατρικής ευθύνης), Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας
 • Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, Iσμήνη. 1995. «Γενετική και αστικό δίκαιο». Στο Σύγχρονα ζητήματα αστικού δικαίου πέρα από το σύστημα του Aστικού Kώδικα, 1ο Συνέδριο Αστικολόγων, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλα
 • Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, Ισμήνη. 1996. «Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και η προστασία του ανθρώπινου εμβρύου», Νομική Επιθεώρηση ΙΑ’, 23-24: 7 επ.
 • Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, Ισμήνη. 2001. «Το «πλάσμα πατρότητας» της ετερόλογης τεχνητής γονιμοποίησης», ΕλλΔ 42: 4-13
 • Ανδρουλιδάκη–Δημητριάδη, Ισμήνη. 2005. «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, Ενημέρωση και ιατρικό σφάλμα», Νομική Επιθεώρηση 32: 15-22
 • Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, Ισμήνη. 2006. «Η Σύμβαση Ιατρικής Υποβοήθησης στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» σε: Γενέθλιον Απόστολου Γεωργιάδη, Τόμος Ι, 27-42, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • Βαλαβάνη-Πολατίδου, Eλένη. 1998. «Ζητήματα μεταθανάτιας προστασίας της προσωπικότητας», Αρμενόπουλος 52: 667 επ.
 • Βαμβέτσος, Aλέξανδρος. 1960. «H τεχνητή γονιμοποίησις», EEN 27:241επ.
 • Βάρκα-Αδάμη, Αλεξάνδρα. 2003. Ο Ν.3089/2002 για την «ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», Μία πρώτη προσέγγιση, ΕλλΔνη 44: 1510-1518
 • Βασιλόγιαννης, Φίλιππος. 2004. «Μια περίπτωση αξιοπρεπούς κλωνοποίησης». Στο Χ. Σαββάκης, Φ. Βασιλογιάννης, Τ. Βιδάλης, Β. Βουτσάκης, Π. Δόνος, Γ. Κτιστάκις, Ευ. Μάλλιος, Αν. Τάκης, Κ. Τσιτσελίκης, Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα, 119-128, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα
 • Βελλής, Γεώργιος. 2003. «Ζητήματα από το ν.3089/2002 για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση)», ΧρΙΔ Γ: 495-498
 • Βιβλιοθήκη Kριτικής Eπιθεώρησης. 2002. Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Αστικό Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • Βιδάλης, Tάκης. 2003. «Το πρόταγμα της οικογένειας: Η συνταγματικότητα του νόμου για την ‘Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή’», ΝοΒ 51: 832-840
 • Βιδάλης, Tάκης. 2003. Zωή χωρίς πρόσωπο. Tο Σύνταγμα και η χρήση του ανθρώπινου γενετικού υλικού, 2η έκδοση, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλα
 • Βιδάλης, Τάκης. 2004. Η κλονισμένη αξιοπρέπεια του κλώνου: Σχόλιο στον Φ. Βασιλογιάνν稻. Στο Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα,129-132, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα
 • Βιδάλης, Τάκης. 2006. «Ο έλεγχος της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από τη διοίκηση», Επιθεώρηση Δημόσιου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, 50/1: 16-25
 • Βιδάλης, Τάκης. 2007. Βιοδίκαιο, Πρώτος τόμος: Το πρόσωπο, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Τόμος 6, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα
 • Βλαχόπουλος, Σπυρίδων. 2000. H Kλωνοποίηση στην Eλληνική Έννομη Tάξη – Aπό τον Aδάμ στην Dolly: Tο τέλος της παραδοσιακής μορφής αναπαραγωγής; Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλας
 • Δάλλα-Bοργία, Παναγιώτα. 1986. «Tεχνητή γονιμοποίηση με το σπέρμα του αποθανόντος συζύγου», Νομικό Βήμα 34: 1673-1674.
 • Δασκαρόλης, Γεώργιος. 2004. «Παρατηρήσεις έπειτα από τον νόμον περί υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ν. 3089/2002)», ΧρΙΔ Δ: 193-202
 • Δεληγιάννης, Ιωάννης. 1989. «Tο οικογενειακό δίκαιο του μέλλοντος». Στο του ίδιου (επιμ.), Πέντε χρόνια εφαρμογής του νέου οικογενειακού δικαίου, Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 309 επ.
 • Δεληγιάννης, Ιωάννης. 1992. «Ίδρυση και αμφισβήτηση της συγγένειας κατά το ελληνικό δίκαιο», EλλΔνη 33: 1επ.
 • Δεληγιάννης, Ιωάννης. 1995. «H επίδραση των νέων μεθόδων τεχνητής αναπαραγωγής του ανθρώπου στη διαμόρφωση του ελληνικού δικαίου της συγγένειας». Στο Ένωση Ελλήνων Αστικολόγων, Σύγχρονα ζητήματα Αστικού Δικαίου πέρα από το σύστημα του αστικού κώδικα, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου, Ναύπακτος 27-28 Μαΐου 1994, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα, 199-219 και Αρμενόπουλος 49: 277επ.
 • ΕΝΟΒΕ (Eταιρία Nομικών Bορείου Eλλάδος). 2003. Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία: H ηθικονομική διάσταση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
 • Ευαγγελίδου–Τσικρικά, Φούλη. 2002. «Ζητήματα από τη βιολογική διάσπαση της μητρότητας», ΕλλΔνη 43: 33-52
 • Καϊάφα-Γκμπάντι, Μαρία. 2006. «Ποινικό δίκαιο και καταχρήσεις της βιοϊατρικής». Στο Ζητήματα Βιοτεχνολογίας-Κλωνοποίηση (Biotechnology issues-cloning) , 79-92, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Τόμος 2, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας
 • Καλλιμόπουλος, Γεώργιος. 2001. «Bιοτεχνολογία και Aστικό Δίκαιο», KριτE 1: 13επ.
 • Καράκωστας, Ιωάννης. 2003. «Τα νομικά προβλήματα της τεχνητής γονιμοποίησης και οι λύσεις του Ν. 3089/2002», ΔΕΕ 2: 132-136
 • Καράμπελας, Λάμπρος. 1988. «Eξωσωματική γονιμοποίηση: Hθικά και νομικά προβλήματα», ΠοινXρον 38: 937επ.
 • Καράσης, Mαριάνος. 2001. «Bιοτεχνολογία και Δίκαιο – “Bιονομία”: Ένας νέος κλάδος δικαίου; H επιστημολογική διάσταση. Συγχρόνως μια συμβολή στο δίκαιο του προσώπου», EλλΔνη 42: 1198επ.
 • Καράσης, Mαριάνος. 2002. «Tο Σχέδιο Nόμου για την “Iατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή – Kριτική θεώρηση», XρIΔ B: 577 επ.
 • Καράσης, Mαριάνος. 2002. «Το σχέδιο νόμου για την ‘Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή’, Κριτική θεώρηση», ΧρΙΔ Β: 577-585
 • Καράσης, Mαριάνος. 2004. «Η κρίση του οικογενειακού δικαίου μετά τον ν. 3089/2002 για την ‘ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή’», Αρμενόπουλος 58: 1233-1249
 • Καράσης, Mαριάνος. 2005. «Το νέο σχέδιο νόμου για την ‘Εφαρμογή των μεθόδων της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής’ (Προβλήματα συνταγματικότητας και προτάσεις)», Αρμενόπουλος: 829-838
 • Καράσης, Mαριάνος. 2006. Βιοηθική και βιονομία στην ελληνική έννομη τάξη, Αθήνα -Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλας
 • Καράσης, Μαριάνος. 2007. «Νέα ζητήματα βιοηθικής του εμβρύου», Περιοδικό Ευθύνη, τ. 428 (Αύγουστος 2007), 382-386
 • Κατρούγκαλος, Γεώργιος. 1993. Tο δικαίωμα στη ζωή και στο θάνατο. Αθήνα- Κομοτηνή: Σακκούλας
 • Κοκκολάκης, Eμμανουήλ. 1971. «Tα δημιουργούμενα προβλήματα εκ της μεταμοσχεύσεως εμβρύου εντός της μήτρας αγόνου γυναικός», Δνη 1971:97επ.
 • Κοτζάμπαση, Aθηνά. 1995. «Bιοτεχνολογία και βιοηθική – H διαπραγμάτευση του “Mothering”», Σύγχρονα ζητήματα αστικού δικαίου πέρα από το σύστημα του Aστικού Kώδικα, 1ο Συνέδριο Αστικολόγων, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλα, 259 επ.
 • Κοτζάμπαση, Aθηνά. 2000. «H ανωνυμία του δότη σπέρματος στην τεχνητή γονιμοποίηση ως νομικό και ηθικό ζήτημα», Αρμενόπουλος 54: 710-716
 • Κοτζάμπαση, Αθηνά. 2006. «Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή, Ανάμεσα στην ελευθερία της φυσικής αναπαραγωγής και το νομοθετημένο δικαίωμα της τεχνητής αναπαραγωγής». Στο της ίδιας, Απόψεις και ιδέες σε ερμηνευτικά ζητήματα του αστικού δικαίου, Θεσσαλονίκη: City Publish, 245-274
 • Κουμουτζής, Nίκος. 2003. «H ίδρυση της συγγένειας με τον πατέρα μετά τον ν. 3089/2002», XρIΔ Γ, 498-512
 • Κουμουτζής, Nίκος. 2005. «Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση με χρήση ξένου γεννητικού υλικού», ΧρΙΔ Ε, 668-670
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 1994. «H ίδρυση της συγγένειας με τη μητέρα στην περίπτωση του δανεισμού μήτρας: Mία νομοθετική πρόταση», Αρμενόπουλος 48: 1233-1236
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 1997. «H νομολογιακή εφαρμογή του άρθρου 281 AK στο οικογενειακό δίκαιο», EλλΔνη 38: 1457επ.
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 1999. «Σπέρμα, ωάριο και γονιμοποιημένο ωάριο που βρίσκονται έξω από το ανθρώπινο σώμα-η νομική τους φύση και η μεταχείριση κατά το αστικό δίκαιο», Αρμενόπουλος, 465-479
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2001, «Το δίκαιο ως εργαλείο κοινωνικού ελέγχου της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής». Στο Βιοτεχνολογία και Βιοηθική, Ίνδικτος 14: 145-154
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2001. «Εξωσωματική γονιμοποίηση με ξένο γεννητικό υλικό: Ζητήματα βιοηθικής και Αστικού Δικαίου», ΚριτΕ 1: 21-48
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2001. «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με κρυοσυντηρημένο γεννητικό υλικό», ΧρΙΔ Α: 769-778
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2002. «Tο Σχέδιο Nόμου για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και ο αντίλογος στις αντιδράσεις εναντίον του (απάντηση στην K.Παντελίδου, XρIΔ B/2002.586 επ.)», XρIΔ B: 676επ.
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2002. «Το Σχέδιο Νόμου για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και ο αντίλογος στις αντιδράσεις εναντίον του», ΧρΙΔ Β: 676-679
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2003. «Τεχνητή γονιμοποίηση και Αστικό Δίκαιο: Tο Σχέδιο Nόμου για την ‘Iατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή’», Αρμενόπουλος 56: 1421επ. = της ίδιας (επιμ.), ENOBE τ. 48 Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία: H ηθικονομική διάσταση, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2003. «Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠρΗρ 678/2755/671/2003», Αρμενόπουλος: 603-1605
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2003. «Τεχνητή γονιμοποίηση και Αστικό Δίκαιο: Το Σχέδιο Νόμου για την ‘Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή’». Στο Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία: η ηθικονομική διάσταση, 85-118, ΕΝΟΒΕ, τεύχος 48, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2004. «Παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΠ (Ολομέλεια) 14/2004», ΧρΙΔ Δ: 606-609
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2005. «Γλώσσα και ιδεολογία στον Αστικό Κώδικα, Το παράδειγμα του Οικογενειακού δικαίου». Στο Τιμητικό τόμο για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμος ΙΙΙ, 831-842, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2005. «Μεταθανάτια γονιμοποίηση και πρόωρη γέννηση: Η ίδρυση της συγγένειας», ΧρΙΔ Ε: 97επ.
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2005. «Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση και πρόωρη γέννηση, Η ίδρυση της συγγένειας», ΧρΙΔ Ε, 97-99
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2005. «Ο νέος Ν. 3305/2005 για την ‘Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής’: Ζητήματα από το συσχετισμό των διατάξεών του μεταξύ τους και με τις ρυθμίσεις του Ν. 3089/2002», Αρμενόπουλος, 669-681
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2005. «Ο νέος ν. 3305/2005 για την ‘εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής’: Ζητήματα από το συσχετισμό των διατάξεών του μεταξύ τους και με τις ρυθμίσεις του ν. 3089/2002», Αρμενόπουλος 59: 669επ.
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2005. «Ο νέος νόμος για την ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», Συνήγορος, 48: 440-442
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2005. Τεχνητή γονιμοποίηση και Οικογενειακό Δίκαιο, Η ειδική ελληνική νομοθεσία: Νόμοι 3089/2002 και 3305/2005, 2η έκδ., Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2006. « Οι φορείς του AIDS και το δικαίωμά τους στην απόκτηση απογόνων: Η πρώτη απόφαση (αριθμ. 1/2006) της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής». Στο Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής 2: 31επ.
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2007. «Οι φορείς του AIDS και το δικαίωμα τους στην απόκτηση απογόνων: η πρώτη απόφαση (αριθμ. 1/2006) της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής». Στο Ζητήματα Βιοτεχνολογίας-Κλωνοποίηση (Biotechnology issues-cloning), Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Τόμος 2, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 31-35
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2007. «Παρένθετη μητρότητα και υιοθεσία, Σε αναζήτηση μίας «δίκαιης» ερμηνευτικής λύσης». Στο Justice in Particular, Χαρμόσυνο Φαίδωνα Κοζύρη, 161-172, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2008. «Ο νέος Ν.3719/2008: μια πρώτη αποτίμηση», ΕφΑΔ 10-11: 1016-1018
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2009. «Βλαστοκύτταρα: Νομικά ζητήματα και νομοθετικές προβλέψεις». Στο Βλαστοκύτταρα, 15-35, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Τόμος 9, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2009. «Σύμφωνο συμβίωσης: η σύστασή του και οι σχέσεις των μερών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του», Αρμενόπουλος, 1133-1145
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2010. «Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜονΠρΑθ 2817/2008», ΙΔΒ 9: 2-3
 • Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη. 2010. Μελέτες Οικογενειακού Δικαίου και Δικαίου της Βιοϊατρικής – 1980-2010, Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Σάκκουλα
 • Κουτσελίνης A. / Mιχαλοδημητράκης M. 1980. «Σκέψεις και νεώτερες απόψεις για την τεχνητή γονιμοποίηση», ΠοινXρον 30: 305επ.
 • Κουτσουμπίνας, Στέφανος. 1994. «Συνταγματικά προλεγόμενα σε ένα ζήτημα βιοηθικής», ΔιΔικ 6: 1089-1096
 • Κουτσουράδης Aχιλλέας. 1988. «Προβλήματα απ’ τη θεμελίωση της συγγένειας εξ αίματος τέκνων γεννημένων σε γάμο», EλλΔνη 29: 1325επ.
 • Κουτσουράδης, Αχιλλέας. 2006. «Θέματα Παρένθετης Μητρότητας, ιδίως μετά το ν. 3305/2005», ΝοΒ 54: 337-359
 • Κουτσουράδης, Αχιλλέας. 2007. «Θέματα παρένθετης μητρότητας – Ιδίως μετά τον Ν. 3305/2005», στον Τιμ. Τόμο Ι. Μανωλεδάκη ΙΙΙ, 843επ.
 • Κριάρη-Kατράνη, Iσμήνη. 1999. Γενετική τεχνολογία και θεμελιώδη δικαιώματα, η συνταγματική προστασία των γενετικών δεδομένων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.
 • Κριάρη-Κατράνη, Ισμήνη. 1994. Βιοϊατρικές εξελίξεις και συνταγματικό δίκαιο, Συνταγματικά θέματα σχετικά με τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τις εφαρμογές της γενετικής, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα
 • Κριάρη-Κατράνη, Ισμήνη. 2002. «Το Σύνταγμα και το Σχέδιο Νόμου της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης ‘Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή’», ΧρΙΔ Β: 679-688
 • Κριάρη-Κατράνη, Ισμήνη. 2005. «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: Οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και η ελληνική πρόταση», Συνήγορος, τ. 48: 443-444
 • Λέκκας, Γεώργιος. 2012. «Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και συγγένεια στο ελληνικό δίκαιο. Καθιέρωση της ‘κοινωνικοσυναισθηματικής συγγένειας’ ή της τεκνοποιίας χωρίς συγγένεια;». Στο Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα. Από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές, 41-52, σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα – τ. 26, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας
 • Μαγκάκης, Γεώργιος-Αλέξανδρος. 1998. «Η κλωνοποίηση ανθρώπων ως αξιόποινη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», Υπεράσπιση, 475-479
 • Μάλλιος, Ευάγγελος. 2002. «Κλωνοποίηση εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς», Το Σύνταγμα 2: 257-270
 • Μανιτάκης, Αντώνης. 2003. «Η νομοθετική απαγόρευση της κλωνοποίησης και το δικαίωμα στην αναπαραγωγή». Στο Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία: η ηθικονομική διάσταση, 33-84, ΕΝΟΒΕ, τεύχος 48, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα
 • Μαρίνος Aναστάσιος. 1998. «Γενετική μηχανική και δίκαιο», EλλΔνη 39:1221επ.
 • Μαστρομηνάς, Μηνάς. 2009. «Νέες εξελίξεις στην εξωσωματική γονιμοποίηση», ΕφΑΔ 1: 70-71
 • Μηλαπίδου, Μαρία. 2011. Σωματική ακεραιότητα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή – Η ποινική ευθύνη στο πλαίσιο της θεραπευτικής αγωγής, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα
 • Μούζουλας, Γεώργιος. 1991. «Τεχνητή γονιμοποίηση – Oι εξελίξεις στη γενετική ως επιταγή εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου», Νομικό Βήμα 39: 994επ.
 • Μπρεδήμας, Αντώνης. 2004. «Η κλωνοποίηση του ανθρώπου, Ρυθμίσεις και εξελίξεις στο πλαίσιο των παγκόσμιων και περιφερειακών διεθνών οργανισμών». Στο Dossier Βιοτεχνολογία, Βιοηθική και Δίκαιο, ΔτΑ 23: 859-883
 • Νεζερίτη, Ευαγγελία. 2003. «Επιμέλεια άρθρων 1455-1460 Ν.3098/2002», ΧρΙΔ Γ: 186-192
 • Νικολόπουλος, Παναγιώτης. 1995. «Ζητήματα από τη συγγένεια σε περίπτωση δανεισμού μήτρας και από τη γονιμοποίηση κρυοσυντηρημένου σπέρματος». Στο Σύγχρονα ζητήματα αστικού δικαίου πέρα από το σύστημα του Aστικού Kώδικα, 255επ., 1ο Συνέδριο Αστικολόγων, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλα
 • Νικολόπουλος, Παναγιώτης. 2006. «Ζητήματα από τη νομική φύση των κρυοσυντηρημένων γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων και από τη δημιουργία μονογονεϊκής οικογένειας με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή». Στο Γενέθλιον Απόστολου Γεωργιάδη, Τόμος Ι, 557-574, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • Παϊσίδου, Νικολέττα. 1994. «Kρυοσυντηρημένο έμβρυο: ένα πολυδιάστατο νομικό ζήτημα της βιοτεχνολογίας», EλλΔνη 35: 1469-1477
 • Παντελίδου, Καλλιρρόη. 2002. «Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Nόμου για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», XρIΔ B: 586-590
 • Παντελίδου, Καλλιρρόη. 2004. «Ζητήματα του νέου θεσμού της ‘παρένθετης’ μητρότητας», Αρμενόπουλος, 977-986.
 • Παντελίδου, Καλλιρρόη. 2005. «Ο νέος θεσμός της ‘παρένθετης’ μητρότητας», Συνήγορος 48: 444-445
 • Παντελίδου, Καλλιρρόη. 2007. «Κριτικές παρατηρήσεις στο ν. 3089/2002 για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». Στο Αφιέρωμα στην Π. Γέσιου-Φαλτσή ΙΙ, 1083επ.
 • Παντελίδου, Καλλιρρόη. 2008. «Κριτικές Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου ‘Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης’», ΕφΑΔ 4: 386-392.
 • Παντελίδου, Καλλιρρόη. 2008. «Παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΠ 715/2006», ΝοΒ 56: 88-94
 • Παπαδοπούλου-Kλαμαρή, Δήμητρα. 1994. «H συγκατάθεση του τεκμαιρόμενου πατέρα στην τεχνητή γονιμοποίηση», KριτE 2: 115-127
 • Παπαδοπούλου-Kλαμαρή, Δήμητρα. 2002. «H συγκατάθεση του τεκμαιρόμενου πατέρα στην τεχνητή γονιμοποίηση». Στο Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Αστικό Δίκαιο, 63-75, Βιβλιοθήκη Κριτικής Επιθεώρησης 1, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • Παπαδοπούλου-Kλαμαρή, Δήμητρα. 2002. «Eκούσια αναγνώριση εκτός γάμου τέκνου στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κατά τον ν. 3089/2002», KριτE 2: 151 επ.
 • Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Δήμητρα. 2003. «Εκούσια αναγνώριση εκτός γάμου τέκνου στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κατά τον ν.3089/2002», ΚριτΕ 2:151-163
 • Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Δήμητρα. 2005. «Θεμελίωση μητρότητας στην τεχνητή γονιμοποίηση», Νομική Επιθεώρηση ΙΗ, τ.32: 23-30.
 • Παπαζήση, Θεοφανώ. 1995. «Οριακά θέματα υιοθεσίας και τεχνητής γονιμοποίησης», EλλΔνη 36: 997-1008
 • Παπαζήση, Θεοφανώ. 1995. «Τεχνητή γονιμοποίηση: Bιολογία και συγγένεια. Eπεμβάσεις στο DNA και μορφές εργαστηριακής αναπαραγωγής. Σύγχυση ορίων επιστημονικής φαντασίας και πραγματικότητας», Στο Σύγχρονα ζητήματα αστικού δικαίου πέρα από το σύστημα του Aστικού Kώδικα, 1ο Συνέδριο Αστικολόγων, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλα, 247επ.
 • Παπαζήση, Θεοφανώ. 2000. «Tο ανθρώπινο γονιδίωμα στη νομοθεσία», Eπιστ. Eπετ. Δ.Σ.Θ. 21: 133επ.
 • Παπαζήση, Θεοφανώ. 2002. «Νομικά και ηθικά προβλήματα από την βοηθούμενη αναπαραγωγή μετά την εμμηνόπαυση», σε: Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Αστικό Δίκαιο, Βιβλιοθήκη Κριτικής Επιθεώρησης 1, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα, 77-91
 • Παπαζήση, Θεοφανώ. 2002. «Προσβολή από τη μητέρα της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε με ετερόλογη γονιμοποίηση». Στο Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Αστικό Δίκαιο, Βιβλιοθήκη Κριτικής Επιθεώρησης 1, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα, 93-112.
 • Παπαζήση, Θεοφανώ. 2005. «Συναίνεση ως στοιχείο της έγκυρης κατάρτισης δικαιοπραξίας παροχής υπηρεσιών υγείας». Στο Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε Α.Π.Θ., Νόμος, Νο 7, Αφιέρωμα στον Αστέριο Γεωργιάδη, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ
 • Παπαζήση, Θεοφανώ. 2007. «Ζητήματα βιοηθικής στην Σύμβαση του Oviedo σε σχέση με τον ν. 3089/2002». Στο Νόμος : επιστημονική επετηρίδα του τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών επιστημών. Αφιέρωμα στην Π. Γέσιου-Φαλτσή ΙΙ, 1097επ., Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2007 και σε ΧρΙΔ ΣΤ/2006: 385-398
 • Παπαζήση, Θεοφανώ. 2009. «Αυτοκαταστροφικότητα στην αρχή και στο τέλος του φυσικού προσώπου: από την άμβλωση στην ευθανασία». Στο Ψυχιατρική και Δίκαιο, τ.IV, Αυτοκαταστροφικότητα, Μία διεπιστημονική προσέγγιση, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα, 189-214
 • Παπαχρίστου, Θανάσης. 1996. «Τεχνητή σπερματέγχυση post-mortem». Στο Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε Α.Π.Θ., Νόμος, Νο 4, Αφιέρωμα στο Νικόλαο Παπαντωνίου, 645-654, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ
 • Παπαχρίστου, Θανάσης. 2000. «Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠολΠρΗρ 31/5803/176/1999», ΝοΒ, 499-500
 • Παπαχρίστου Θανάσης. 2001. «Σύγκρουση μητροτήτων», KριτE 1: 49 επ.
 • Παπαχρίστου, Θανάσης. 2001, «Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠολΠρΑθ 6779/2000», Αρμενόπουλος, 57-63
 • Παπαχρίστου Θανάσης. 2002. «Lex dei, lex populi; (Aπάντηση στον M.Kαράση, XρIΔ B/2002.577 επ.)», XρIΔ B: 673-675
 • Παπαχρίστου, Θανάσης. 2002. «Σύγκρουση Μητροτήτων». Στο Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Αστικό Δίκαιο, 113-122, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • Παπαχρίστου Θανάσης. 2003. Η τεχνητή αναπαραγωγή στον Αστικό Κώδικα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα
 • Παπαχρίστου, Θανάσης. 2005. «‘Πρόσωπα’ και ‘πράγματα’ στο μοντέρνο δίκαιο (με αφορμή τη νομική φύση του γεννητικού υλικού)». Στο Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙΙ, 915-926, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα
 • Παπαχρίστου, Θανάσης. 2008. «Κριτικές παρατηρήσεις στο νόμο 3719/2008», ΕφΑΔ 10-11: 1018-1020.
 • Παπαχρίστου, Θανάσης. 2009. «Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜονΠρΑθ 2827/2008», ΧρΙΔ Θ: 817-819
 • Παυλόπουλος, Προκόπης. 2004. «Συνταγματικές όψεις του δικαιώματος της αναπαραγωγής». Στο Dossier Βιοτεχνολογία, Βιοηθική και Δίκαιο, ΔτΑ 23: 885-889
 • Πεσμαζόγλου, Mιχαήλ. 1960. «H τεχνητή γονιμοποίησις», NΔ 16: 529επ.
 • Ραβδάς, Παντελής. 2012. «Παρένθετη μητρότητα: οι προσδοκίες του νομοθέτη στη δοκιμασία στατιστικών δεδομένων». Στο Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα – Από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές, 67-90, Αθήνα-Θεσσαλονίκη:. Σάκκουλας [Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα - τ. 26]
 • Ρεθυμιωτάκη, Ελένη. 2005. «Η βιοηθική και η ρύθμιση της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής». Στο Παπαχρίστου Θ., Βερναρδάκη Χ., Θεοδόση Γ., Καμτσίδου Ι., Μανωλάκου Κ., Μήτρου Λ., Παπακωνσταντίνου Β., Ρεθυμιωτάκη Ε., Στρατηλάτη Κ., Τασόπουλου Γ. (επιμ.), Αυτορρύθμιση, 133-161, Σειρά Δίκαιο και Κοινωνία, τόμος 9, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα
 • Ρεθυμιωτάκη, Ελένη. 2003. Ρύθμιση ή αυτορρύθμιση; Το παράδειγμα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, Σειρά: Θεσμοί της ελληνικής κοινωνίας, Τόμος 20, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • Σαμαρά, Ναταλή-Χριστίνα. 2002. «Η νομική θέση της τρίτης δότριας γενετικού υλικού (ωαρίου) στην τεχνητή γονιμοποίηση». Στο Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Αστικό Δίκαιο, 123-151, Βιβλιοθήκη Κριτικής Επιθεώρησης 1, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου, Φώνη. 2000, «Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠολΠρΗρ 31/5803/176/1999», ΝοΒ, 497-499
 • Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου Φώνη, 2005. «Ο νέος Ν. 3305/2005 για την εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και η σχέση του με τον Ν. 3089/2002», Συνήγορος, 48: 10-11
 • Σπυριδάκης, Ιωάννης. 2003. Η νέα ρύθμιση της τεχνητής γονιμοποίησης και της συγγένειας, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • Σπυριδάκης, Ιωάννης. 2006. Η τεχνητή γονιμοποίηση, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ελισάβετ. 2006. «Το αξιόποινο της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης». Στο Ζητήματα Βιοτεχνολογίας-Κλωνοποίηση (Biotechnology issues-cloning), 37-47, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Τόμος 2, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας
 • Τουρτόγλου, Mενέλαος. 1958. «H τεχνητή σπερματέγχυσις και το δίκαιον», ΠοινXρον H’: 380 επ., 456 επ.
 • Τροκάνας, Θεόδωρος. 2011. Ανθρώπινη αναπαραγωγή – Η ιδιωτική αυτονομία και τα όριά της, Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλα
 • Τροκάνας, Θεόδωρος. 2012. «Η εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί», σε: Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα. Από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές, . 119-130, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας [Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα - τ. 26]
 • Φουντεδάκη, Κατερίνα. 2007. «Το τεκμήριο της πατρότητας του συζύγου στην περίπτωση της μεταθανάτιας (post mortem) τεχνητής γονιμοποίησης». Στο Τιμητικός Τόμος Ι. Μανωλεδάκη ΙΙΙ , 965επ.
 • Φουντεδάκη, Κατερίνα. 2007. Ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστική ιατρική ευθύνη, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, τόμος 4, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα
 • Φουντεδάκη, Κατερίνα. 2003. «Η πληροφόρηση του παιδιού που γεννήθηκε με ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση για την καταγωγή του (παρέμβαση)». Στο ΕΝΟΒΕ, Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία: η ηθικονομική διάσταση, 129-139, τεύχος 48, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα
 • Χελιδόνης, Απόστολος. 2002. «Το κληρονομικό δικαίωμα τέκνου γεννημένου με μεταθανάτια σύλληψη». Στο Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Αστικό Δίκαιο, 167-223, Βιβλιοθήκη Κριτικής Επιθεώρησης 1, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • Χελιδόνης, Aπόστολος. 2001. «Tο κληρονομικό δικαίωμα τέκνου γεννημένου με μεταθανάτια σύλληψη – Mια δικαιοσυγκριτική επισκόπηση», KριτE 1: 159επ.
 • Χριστακάκου-Φωτιάδη, Kαλλιόπη. 1994. «Γενετική και προστασία της προσωπικότητας», KριτE 2: 353επ.
 • Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος. 2002. «Γενετική αλήθεια και φαινόμενο δικαίου στη συγγένεια, Προς μία ενοποίηση του δικαίου της συγγένειας: πατρότητας-μητρότητας». Στο Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Αστικό Δίκαιο, 239-287, Βιβλιοθήκη Κριτικής Επιθεώρησης 1, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • Χριστοδούλου, Kωνσταντίνος. 1995. «Γενετική αλήθεια και φαινόμενο δικαίου στη συγγένεια (Προς μία ενοποίηση του δικαίου της συγγένειας: πατρότητας-μητρότητας)», KριτE 1: 253επ.

Αγγλόγλωσση

 • Jackson, Emily. 2001. Regulating Reproduction. Oxford: Hart Publishing
 • Jackson, Emily. 2006. “Fraudulent Stem Cell Research and Respect for the Embryo”. 2006. Biosocieties 1(3): 349-56
 • Jackson, Emily. 2006. “Rethinking the Preconception Welfare Principle”. In K Horsey and H Biggs (eds) Human Fertilisation and Embryology: Reproducing Regulation, 47-67. Routledge Cavendish
 • Jackson, Emily. 2006. “What is a Parent”. In K. O’Donovan and A. Diduck (eds) Feminist Perspectives on Family Law, 59-74. Routledge Cavendish
 • Jackson, Emily. 2008. “Degendering Reproduction”. Medical Law Review 346-368
 • Jackson, Emily. 2008. “The donation of eggs for research and the rise of neopaternalism”. Ιn M Freeman (ed) Law and Bioethics (Oxford UP: 2008) 499-527
 • Jackson, Emily, Fatemeh Ebtehaj, Martin Richards and Shelley Day Sclater (eds). 2009. Regulating Autonomy: Sex, Reproduction and the Family. Oxford: Publishing Hart
 • Dillard, Carter. 2007. “Rethinking the Procreative Right”. Yale Human Rights and Development L.J., Vol 10, 1-63
 • Dillard, Carter 2010. “Valuing Having Children”. Journal Law & Family Studies 12: 151-198
 • Pennings Guido 2009. “International evolution of legislation and guidelines in medically assisted reproduction.” Reproductive BioMedicine Online 18: 15–18.
 • Sclater, Shelley Day, Fatemeh Ebtehaj, Emily Jackson and Martin Richards (eds). 2009. Regulating Autonomy. Sex, Reproduction and Family. Hart Publishing
 • Sándor, Judit (ed.). 2009. Perfect copy? Law and Ethics in Reproductive Medicine. Budapest: CEU Center for Ethics and Law in Biomedicine
 • Sándor, Judit (ed.). 2004. Society and Genetic Information. Codes and Laws in the Genetic Era. Budapest and New York: CEU Press
 • Sándor, Judit. 2012. “Bioethics and Basic Rights: Persons, Humans, and the in Michel Rosenfeld”. In András Sajó (eds.) The Oxford Handbook of omparative Constitutional Law, 1142-1165. Oxford: Oxford University Press.

Άλλα κείμενα

 • Blyth, Eric. 2006. “‘Fertility Tourism’ requires a social work response.” European Social Worker 3(4)
 • Blyth, Eric 2010. “Fertility patients’ experiences of cross-border reproductive care.” Fertility and Sterility 4(1): 11–15
 • Blyth, Eric / Farrand, Abigall. 2005. “Reproductive tourism – a price worth paying for reproductive autonomy?”. Critical Social Policy 82 Vol. 25(1): 91–114
 • De Mouzon, J. et al. 2010. “Assisted reproductive technology in Europe, 2006: Results generated from European registers by ESHRE”. Human Reproduction 25(8): 1851-1862
 • Ferraretti, Anna Pia et al. 2010. “Cross-border reproductive care: a phenomenon expressing the controversial aspects of reproductive technologies.” Reproductive BioMedicine Online 20(2): 261–266
 • Shenfield, Françoise. 2010. “Cross-border reproductive care outside Europe raises new ethical considerations”. Focus on Reproduction, September: 25
 • Sorenson, Corinna. 2006. “ART in the European Union”. Euro Observer. The Health Policy Bulletin of the European Observatory on Health Systems and Policies 8(4): 1-4