Χριστόδουλος Μπέλλας

 

Ο Χριστόδουλος Μπέλλας είναι αριστούχος του οικονομικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. στα οικονομικά από το London School of Economics and Political Science του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορικό από το Queen Mary College του ιδίου Πανεπιστημίου. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι“The trade-off between economic growth and rural welfare. A retrospective social-cost benefit analysis of irrigation projects in Greece”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η οικονομική της ανάπτυξης, η θεωρητική και εφαρμοσμένη οικονομική της ευημερίας, η οικονομική της μετανάστευσης και των φύλων, η περιβαλλοντική οικονομική και η μελέτη της μορφολογίας του εταιρικού τομέα και των νοικοκυριών της ελληνικής οικονoμίας. Οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν δύο βιβλία για τις μακροπρόθεσμες τάσεις του εταιρικού τομέα της ελληνικής οικονομίας, άρθρα περιβαλλοντικής οικονομικής και αποτελέσματα δειγματοληπτικών ερευνών πανελλήνιας κλίμακας για τον εταιρικό τομέα και για τα νοικοκυριά. Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε 20 ερευνητικά προγράμματα ενταγμένα στην δραστηριότητα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου της οποίας έχει διατελέσει και αναπληρωματικό μέλος. Το τελευταίο πρόγραμμα ήταν ένα διεπιστημονικό έργο για την οικιακή εργασία στην Ελλάδα υπηκόων χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την ελληνική κυβέρνηση.